ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า

Last updated: 29 มี.ค. 2566  |  1581 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง

 การลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน ในเขตเลือกตั้ง 

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจาก ทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ ภายใน 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
 • โดยยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด
 • ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
 • สามารถยื่นด้วยตนเอง มอบหมายผู้มีสิทธิรับยื่นแทน หรือยื่นทางไปรษณีย์

 การยื่นคําขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
 • ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง(หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 2. ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์

 สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ 

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
 • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ การลงทะเบียนขอ ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

ใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ?
 • ผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้
  ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
  กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านได้
 

 การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
 • ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 • เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 2. ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์
 3. ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปฯ Smart Vote)

 สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ 
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
 • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

 ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าฯ ทางอินเทอร์เน็ต 

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน

ระบบลงทะเบียนเลือตั้งนอกเขต
ทางแอป Smart Vote 

สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

โดยบันทึกข้อมูลตามนี้
 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว ชื่อสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง


โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือก
รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :
 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน
แล้วเลือกบันทึกข้อมูล

3. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูลให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล
  เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล


4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 


อ้างอิง https://thaivote.info/c7


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้